ชวนมารู้จัก “นิติบุคคลอาคารชุด” คืออะไร

ชวนมารู้จัก “นิติบุคคลอาคารชุด” คืออะไร

ชวนมารู้จัก “นิติบุคคลอาคารชุด” คืออะไร
.
ในการทำธุรกิจทุกธุรกิจนั้น ต้องมีผู้ดูแล ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจหรือทุกสิ่งทุกอย่างสามารถดูแล/ ควบคุมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้บริหารของธุรกิจนั้น ๆ
.
ในส่วนของระบบอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมก็เช่นกัน เพราะเป็นแหล่งพักพิงที่มีผู้คนหลากหลาย เข้ามาอาศัยอยู่รวมกัน ดังนั้น ในเรื่องของพื้นที่ และทรัพย์สินที่เป็นส่วนกลางร่วม ของทุกคน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ที่เป็นมืออาชีพเข้ามาดูแล ซึ่งการดูแลส่วนกลางดังกล่าว อาจเป็น บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลก็ได้
.
“อาคารชุด” คือ อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง
“นิติบุคคล” คือ บุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายหรือตามกฎหมายแยกต่างหากจากบุคคลธรรมดา โดยมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น เช่น กระทรวง ทบวง กรม บริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิ
.
“นิติบุคคลอาคารชุด” คือ ส่วนกลางของอาคารชุด (Condominium) มีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษา และบริหารจัดการในส่วนที่เป็นทรัพย์ส่วนกลาง โดยจะทำงานร่วมกับ เจ้าของร่วม, คณะกรรมการ และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดนั้นๆ เพื่อดูแล, ตรวจสอบ ,ควบคุมกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ท่านเจ้าของร่วม และบริวารปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งในแต่ละอาคารชุดจะมีระเบียบและข้อบังคับที่ต่างกันไป
.
ในส่วนของบริษัทบริหารจัดการ หรือฝ่ายบริหารจัดการของอาคารชุด นั้นๆ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือสมาคม หรือบริษัท ที่ได้รับการว่าจ้างมาเพื่อบริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดให้สมประโยชน์และรักษาไว้ซึ่งมูลค่าของอาคารชุดสืบไป

Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping