การอบรมผู้จัดการ Century 21 ในกลุ่มของคุณ ปพน ภักดีชุมพล

การอบรมผู้จัดการ Century 21 ในกลุ่มของคุณ ปพน ภักดีชุมพล

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร๊อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด ได้มีการอบรมผู้จัดการ Century 21 ในกลุ่มของคุณ ปพน ภักดีชุมพล   ซึ่งหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ พูดถึงการมุ่งเน้นในการทำงาน ทัศนคติที่ดี วิธีการรับมือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดได้ตลอดเวลา อีกทั้ง แนวทางในการบริหารโครงการที่เหมาะสม