วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นับเป็นอีกวันที่สำคัญที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดำริในการแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนจากปัญหาฝนแล้งของราษฎร ทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยว่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยทำให้เกิดฝน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การทดลองดังกล่าว ถูกพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดจนสำเร็จมาเป็นโครงการฝนหลวงอย่างในปัจจุบัน