งานที่ปรึกษา

งานที่ปรึกษา

งานที่ปรึกษาทรัพย์สิน
ให้คําปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กร, การบัญชีและการเงิน, นิติบุคคล, กฎระเบียบและข้อบังคับ, งานวิศวกรรม.
การประชุม
การเข้าร่วมประชุมกับทางผู้ว่าจ้าง
ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย
คอยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายในกรณีต่างๆ
Paperwork