News & Update

ภาพบรรยากาศ ประชุมผู้จัดการกลุ่มย่อย ประจำเดือนกันยายน 2562
“กฏหมาย” ต้องบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันทั้งคนรวยและคนจน และต้องไม่มีเส้นแบ่งแยกความแตกต่าง
ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ประชุมผู้จัดการกลุ่มย่อย ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยคุณปพน ภักดีชุมพล
“Man is the Key of Success”
ภาพบรรยากาศ งาน The Future of Property Management #3
การประชุมผู้จัดการกลุ่มย่อย ประจำเดือนสิงหาคม 2562
การประชุมผู้จัดการกลุ่มย่อย ประจำเดือนสิงหาคม 2562
คุณเมษา ตาเลิศ เข้ามอบกระเช้าขอบคุณ คุณสามภพ บุนนาค
บจก. มาย แพลตฟอร์ม มอบกระเช้าขอบคุณ คุณสามภพ บุนนาค
Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping